مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس
مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس دسـتـه بـنـدی      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس ســبــد شـمـا      راهــنــمــا      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس عــلــاقــه هــا      سلــامـ! وارد حــســاب شــویـد و یــا یــک حــســاب بــاز کـنـیـد.
مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس
ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
راهـنـمـا
bookmark

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس

قیمت: 65,000 تومان

بهینه سازی در آباکوس
تحلیل یک قاب سوله در آباکوس
تحلیل دینامیکی خرپا توسط آباکوس
تحلیل دینامیک مخزن هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه در رهیافتی لـاگرانژی
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار نقطه ای
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار گسترده خطی
محاسبه تنش در توده خاک تحت اثر بار گسترده دایره ای
تحلیل دیوار حایل با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک قسمت 1
تحلیل دیوار حایل با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و خاک قسمت 2
تحلیل دینامیکی مخزن هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه سیال در رهیافتی اویلری
تحلیل سه بعدی قاب بتن آرمه
ویدیوهای آموزشی در danesh24.com
فیلمـ آموزشی آباکوس، آموزشی اتوکد، فيلمـ آموزشی عمران، فيلمـ آموزشی MATLAB، آموزشی تصويری ETABS، فيلمـ آموزشی ايتبس

ارتـبـاط بـا مـا
دربـاره مــا
مقــررات سـایـت
راهـنـمـا

مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس شـمـاره واتـسـاپ      مـجـمـوعـه فـیـلـمـ آمـوزشـی آبــاکــوس اینستاگرامـ